Krea & Bevægelse – pædagogisk tilgang

Det er vigtigt for os at vores borgere har brugerindflydelse i hverdagen. Hver morgen afholder vi derfor morgenmøder, hvor borgeneren er med til at planlægge dagen. Vi lægger også vægt på at afholde brugermøder en gang om måneden, hvor vi drøfter hvilke aktiviteter og samværstilbud de ønsker. Vi snakker bl.a. om hvad der sker på Hørkær, om ønsker til de forskellige begivenheder eller om hvilke indkøb vi skal have til gruppen. Gennem brugerindflydelse får den enkelte bruger mulighed for at træffe beslutninger og have indflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen i gruppen. Ved at blive inddraget i beslutninger ønsker vi en øget selvværdsfølelse hos den enkelte og at det kan give dem kvalitet i deres liv på Hørkær.

Vi arbejder også med udvikling og vedligeholdelse af borgerens færdigheder. Dette er noget vi jævnligt diskuterer i personalegruppen, om hvordan vi fastholder borgerne i deres færdigheder samt hvordan vi kan videreudvikle dem i det. Hertil er vi også bevidste om, at udvikling er en proces og at det kan variere fra borger til borger, derfor har vi altid den enkeltes borgers ressourcer i fokus, når vi vælger at arbejde med udvikling.

Vi arbejder meget med at den enkelte borger har forskellige mål som vi skal arbejde hen imod. Ca. en gang om året laver vi nye handleplansmål sammen med borgeren. Vi arbejder efter disse mål og i løbet af året evaluerer og evt. reviderer vi målene. Hvis målet er nået laver vi en ny plan for nye mål vi kan arbejde med.

I det daglige arbejder vi med forskellige kommunikationsformer, da nogle af vores borgere har et begrænset verbalt sprog. Dette ser vi dog ikke som en forhindring i at kommunikere, da vi er af den overbevisning at alle kan kommunikere. Vi arbejder derfor fx med tegn til tale, da det kan være supplerende til det talte sprog og dermed være et redskab for brugeren til at udtrykke egne behov og ønsker. Vi gør også brug af tablets som et hjælperedskab til kommunikation. Tablets bliver benyttet som dagbøger, hvor vi hverdag skriver notater og tager billeder fra dagen på Hørkær. Denne metode kan hjælpe vores borgere med at fortælle enten pårørende eller andet personale på deres bosteder om hvad de har lavet på Hørkær. Vi bruger også billederne til handleplansmøder, hvor borgeren selv kan fremlægge sit arbejdsliv på Hørkær.

I vores arbejde med borgergruppen vægter vi at vores borgere bliver socialiseret, da vi mener dette kan øge deres selvværd og selvtillid. Gennem hverdagen og diverse aktiviteter har vi fokus på forskellige normer og kulturer. Vi arbejder på at vores borgere får forståelsen af samfundets forskellighed og dets mange uskrevne regler. Det er vigtigt at når vores borgere bevæger sig ud i det offentlige rum at de har forståelsen for, hvordan det fungerer og dermed selvstændigt kan agere i den virkelige verden.

I det daglige har vi yderligere fokus på at arbejde med sanser og bevægelser, da vi er bevidste om at det er herigennem man oplever omgivelserne. Hvis hjernen har svært ved sanser og bevægelser, hvilket kaldes sanseintegrationsforstyrrelser, ved man at det kan have betydning for den enkeltes adfærd. I vores pædagogiske arbejde med brugergruppen arbejder vi gerne tværprofessionelt med andre faggrupper om at styrke den enkelte borgers mulighed for at stimulere sanser og bevægelser.