Konklusion fra Socialfagligt tilsyn

På baggrund af tilsynets besøg  den 23. november 2022 og den 7. december 2022 på Job & Aktivitetscenter Hørkær, godkender tilsynet tilbuddet.

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet
Socialtilsyn Hovedstaden har været på uanmeldt tilsyn den 23. november 2022 på vegne af Herlev kommune. Ved det uanmeldte tilsyn, var der mange sygemeldinger blandt medarbejderne, hvorfor det blev valgt, at interviewe borgere og få en rundvisning i tilbuddet.
Derefter er der anmeldt tilsyn den 7. december 2022, hvor medarbejdere og leder blev interviewet.
Job- og Aktivitetscentret Hørkær er et dagtilbud, der er oprettet efter SEL. §§ 103 og 104 og tilbyder forskellige former for produktion, beskæftigelse, samvær og aktiviteter til mennesker med udviklingshæmning fra let til svær grad. Målgruppen har behov for socialpædagogisk støtte og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af sociale kompetencer og almindelige dagligdagsfunktioner.
Der er 72 pladser oprettet efter § 104 og 21 pladser oprettet efter § 103.
Borgerperspektivet er inddraget gennem interview med borgerne. Der har været interview med medarbejdere og interview med leder og faglige koordinator. Sammen med den fremsendte dokumentation, udgør dette grundlagt for tilsynet.
Socialtilsynet konkluderer fortsat, at tilbuddet i høj grad sikrer borgernes trivsel og udvikling, og at medarbejderne generelt har kompetencer til at varetage målgruppens behov og kan redegøre for anvendelsen af de faglige tilgange og metoder.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har et gennemgående fokus på borgernes selv- og medbestemmelse og på den enkelte borgers muligheder for udvikling/ vedligeholdelse af selvstændighed og sociale relationer. Borgerne har indflydelse på egne opgaver, og har formaliseret indflydelse gennem forskellige mødefora.
Socialtilsynet konkluderer, at leder har relevant faglige og ledelsesmæssige erfaring og kompetencer til at lede tilbuddets daglige drift. Derudover har leder, strategier og visioner for den faglige udvikling i tilbuddet. Det er Socialtilsynets vurdering, at leder har en ledelsesstil, som i en høj grad har følgeskab af medarbejderne, men at leder med fordel kunne tydeliggøre rammerne overfor medarbejderne om hvornår fx arbejdet med opsætning af mål og delmål skal være tilendebragt.
Der vil fortsat være udviklingspunkt omkring dokumentation, idet det fortsat er langt fra alle borgere, som har opsat mål og delmål. Socialtilsynet vurderer, at borgeren i praksis er inddraget i opsætningen af de daglige mål i tilbuddet, men at dette ikke ses i dokumentationen.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan med fordel arbejde med at præcisere, hvad det er tilbuddet ønsker at opnå med dokumentationen og hvordan dette kan opnås bedst muligt.
Socialtilsynet ser der er flere registrerede overgreb i forhold til sidste tilsyn. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har arbejdet konstruktivt med løsningen af disse udfordringer, gennem bla supervision og øget støtte til en borger, som havde behov for det.
Endelig konkluderes det fortsat, at de fysiske rammer fortsat i middel grad understøtter målgruppens trivsel og udvikling og vægter her, at borgere med særlige behov er udfordret i forhold til de fysiske rammer. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet hele tiden er søgende på hvordan målgruppens behov og ønsker kan imødekommes i de fysiske rammer.

For at se hele tilsynsrapporten fra det Socialfaglige tilsyn – klik her